Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

www.earp.nl
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Europa Ayurveda Centrum
Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij met de wederpartij, verder afnemer genoemd, anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Aanbiedingen en prijzen
Artikel 2
1. Uitsluitend afnemers die zich kunnen identificeren als wederverkoper zijn gerechtigd producten tegen inkoopprijs bij ons te bestellen. In alle andere gevallen leveren wij uitsluitend tegen de adviesverkoopprijs.
2. Onze schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van dertig dagen, tenzij anders vermeld. Ingeval afnemer een door ons gedaan vrijblijvend aanbod aanvaardt, hebben wij desalniettemin het recht het aanbod binnen acht werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De prijzen genoemd in de aanbieding zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Wij behouden ons het intellectuele eigendomsrecht voor van alle informatie en gegevens bij onze aanbiedingen verstrekt.
4. Wijzigingen in het assortiment, in onze inkoopprijzen voor wederverkopers, in onze verkoopprijzen voor eindgebruikers en de samenstelling van de producten zijn voorbehouden.
5. Onze verkoopprijzen voor eindgebruikers zijn adviesprijzen. Door wederverkopers anders gehanteerde verkoopprijzen vallen niet onder onze verantwoording.
Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 3
1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging of zodra wij tot levering overgaan.
2. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.
Ontbinding overeenkomst
Artikel 4
1. Het staat ons vrij om van afnemer zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. Blijft verlangde zekerheidsstelling uit, dan behouden wij ons het recht voor onze leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
2. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de afnemer wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. De afnemer is hierbij aansprakelijk voor de door ons daardoor geleden schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten.
Verzending
Artikel 5
1. De verzending van de goederen naar de afnemer geschiedt voor ons risico en voor onze rekening. Bij een leveringsopdracht met een factuurwaarde tot het francobedrag komen de verzendkosten voor rekening van de afnemer. Voor de hoogte van het francobedrag en de verzendkosten verwijzen wij naar de actuele prijslijst.
2. De verzending van de goederen geschiedt op de wijze die ons het meest dienstig voorkomt.
3. Indien de afnemer een andere wijze van verzending wenst, zijn de hieraan verbonden extra kosten voor rekening van de afnemer.
Levering
Artikel 6
1. Wij behouden ons het recht voor om bij een bestelling beneden een bepaalde factuurwaarde bepaalde kosten in rekening te brengen. Dit kunnen administratie-, orderbehandelings- en/of vrachtkosten zijn.
2. Indien de te leveren goederen bij eerste aanbieding niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de afnemer, dan worden de goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen. Wij zijn dan gerechtigd kosten in rekening te brengen.
3. Wij behouden ons het recht voor het verkochte in gedeelten te leveren. Alsdan zal de levering van enig gedeelte als een zelfstandig geheel worden beschouwd en zal het factuurbedrag voor iedere deelleverantie afzonderlijk opeisbaar zijn.
4. Wij behouden ons het recht voor levering op te schorten bij overschrijding van de kredietlimiet en totdat alle opeisbare vorderingen zijn voldaan.
5. Voor afnemers uit België geldt dat Ayurveda-middelen bij ons kunnen worden afgehaald. Verzending van Ayurveda-middelen kan uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden.
Wijzigen verpakking
Artikel 7
1. Behoudens het bepaalde in de op de geleverde goederen van toepassing zijnde Wet op de Geneesmiddelenvoorziening of de Warenwet, zijn wij gerechtigd de goederen in een gewijzigde verpakking en/of eenheden te leveren.
2. Het is de afnemer niet toegestaan, dat de geleverde goederen door hem worden overgepakt of dat deze goederen in een andere verpakking dan de ons geleverde worden verkocht.
Levertijd
Artikel 8
1. Indien een levertijd is overeengekomen, betreft dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien niet tijdig geleverd wordt, dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen.
Constateren gebreken
Artikel 9
1. De afnemer is gehouden te controleren of het geleverde overeenstemt met zijn bestelling of opdracht.
2. De afnemer is gehouden terstond bij aflevering het geleverde en de verpakking op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.
3. De afnemer is gehouden maatregelen te nemen om de schade ten gevolge van gebreken aan de geleverde goederen zoveel mogelijk te beperken. De afnemer zal daarbij rekening houden met onze belangen en onze aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgen.
Reclamaties betreffende leveringen
Artikel 10
1. Reclamaties over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.
2. Reclamatie over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.
3. Reclamaties over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan ons gemeld worden.
4. Na het verstrijken van de in artikel 10.1 t/m 3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
5. De goederen waarop de Reclamatie betrekking hebben moeten ter onzer beschikking gehouden worden.
6. De goederen waarop de Reclamatie betrekking heeft, kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan ons zijn geretourneerd.
7. Indien de Reclamatie over de levering door ons gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Producten met geopende verpakkingen worden door ons niet retour genomen.
8. Indien de Reclamatie door ons gegrond geacht wordt, behouden wij ons het recht voor een eventueel gebrek te herstellen.
9. Indien de Reclamatie over een levering door ons gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht op creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.
10. Reclamatie ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat wij op grond van redelijkheid de Reclamatie hebben geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of levering zal plaatsvinden.
11. Reclamatie kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen of van nog plaats te vinden leveringen of tot annulering van de overeenkomst.
12. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Europa Ayurveda Centrum. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel EAC als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Retourzendingen
Artikel 11
1. Buiten de gevallen als bepaald in artikel 10 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door ons in depot gehouden.
2. Retourzending – van reclame – is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Betalingen
Artikel 12
1. De kredietlimiet bedraagt € 350,= tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Contante verkoop aan wederverkopers vindt uitsluitend plaats in Euro’s. Bij betaling in andere valuta zijn wij gerechtigd administratiekosten te berekenen.
3. Alle factuurbedragen dienen op een daartoe door ons onderaan de factuur opgegeven bank overgemaakt te worden. Bij betaling d.m.v. een cheque, postwissels of anderszins zijn wij gerechtigd administratiekosten te berekenen.
4. Alle factuurbedragen moeten netto-contant, binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Indien niet binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum is betaald of een gedeelte niet is betaald, zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het te vorderen bedrag. Deze zal gelijk zijn aan de wettelijke norm en worden aangepast aan de wettelijke verhogingen.
6. Bij niet tijdig betalen binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum zijn wij gerechtigd per verzonden aanmaning administratiekosten in rekening te brengen.
7. Wij behouden ons het recht voor bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren van de afnemer te verlangen, dat hij het verschuldigde voor de te leveren goederen vooruit betaalt.
8. Indien de afnemer in gebreke blijft bij het nakomen van één of meer van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan komen alle door ons te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. n dat geval zullen wij de afnemer de kosten in rekening brengen, conform het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief.
9. Indien wij genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure te voeren zijn wij gerechtigd om de hieraan verbonden gerechtelijke kosten, verhoogd met redelijke kosten voor rechtsbijstand, op de afnemer te verhalen.
10. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van de afnemer aan te vragen, dan is de afnemer alle kosten voor het aanvragen van het faillissement verschuldigd.
11. Indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de afnemer, zal elke vordering van ons op de afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.
12. Al hetgeen door de afnemer voldaan wordt, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen die het langst openstaan. Dit geldt ook wanneer de afnemer meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur.
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13
1. Zolang het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten betreffende de geleverde goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven de goederen ons eigendom en zijn wij gerechtigd deze weg te halen of te doen halen bij de afnemer. De afnemer verplicht zich hieraan alle medewerking te verlenen.
2. De afnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht willen treffen en die de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale bedrijfsuitvoering.
3. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is de afnemer gehouden mee te werken aan cessie. De afnemer is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn afnemer.
Aansprakelijkheid
Artikel 14
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettofactuurbedrag. De beperking ziet zowel op de gebreken van het geleverde product zelf, als op gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van schade.
2. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de afnemer bewezen opzet of grove schuld onzerzijds.
3. Onze aansprakelijkkheid betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde termijnen heeft gereclameerd.
4. Onze aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies en gebruiksvoorschriften, zoals die door ons op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of indien de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.
5. Indien de afnemer consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid).
Overmacht
Artikel 15
1. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht, de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de leveringen te vertragen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan: stakingen in andere bedrijven dan ons bedrijf, wilde stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.
Merken en handelsnaam
Artikel 16
1. De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ons, gebruik maken van onze handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ons worden gebezigd.
2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van ons ten aanzien van de gebruikmaking van de door ons gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.
3. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom blijven bij ons berusten.
Toepasselijk recht
Artikel 17
1. Op alle onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Stichting WebwinkelKeur.
Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Zwolle